foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวสารการศึกษา

.

  • 14.jpg
  • 222.jpg
  • 555.jpg
  • 23905677_1961289663886335_1574691149080717386_n.jpg
  • 24058768_1961289830552985_6555445155145959650_n.jpg
  • 24068283_1961289387219696_1685967588920207911_n.jpg
  • appfle.jpg

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง

 

ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

  

 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

367244

 

ประกาศโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข

(เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563 

โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ด้วย งาน DIY อย่างมีจิตสำนึกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

ภาพยนต์สั้น เรือง : ซื่อสัตย์