foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวสารการศึกษา

.

  • 14.jpg
  • 222.jpg
  • 555.jpg
  • 23905677_1961289663886335_1574691149080717386_n.jpg
  • 24058768_1961289830552985_6555445155145959650_n.jpg
  • 24068283_1961289387219696_1685967588920207911_n.jpg
  • appfle.jpg

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

๑.จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๒.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

๓.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
๔.ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก้าวทันเทคโนโลยี
๕.จัดการการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
๖.ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ คือ ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และการกำกับดูแลตนเองได้ ทักษะด้านสังคมและทักษะด้านวัฒนธรรม การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
๗.จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๘.ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและผู้เรียนใช้ชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

๑.โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA
๒.โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษารอบห้า
๓.ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและก้าวทันเทคโนโลยี
๔.เป็นโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
๕.ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๖.สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๗.ครู บุคลากรและผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

นโยบายการศึกษา

 1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบสารสนเทศ

2.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 

5. พัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่านมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และกล้าแสดงออก

6.พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทย เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและมรดกท้องถิ่น

7.  ส่งเสริมให้นักเยนมีสุขภาพดี  มีทักษะในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข