foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวสารการศึกษา

.

  • 14.jpg
  • 222.jpg
  • 555.jpg
  • 23905677_1961289663886335_1574691149080717386_n.jpg
  • 24058768_1961289830552985_6555445155145959650_n.jpg
  • 24068283_1961289387219696_1685967588920207911_n.jpg
  • appfle.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการ(ขั้นพื้นฐาน)

แผนปฏิบัติการปฐมวัย

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงกา ปีงบประมาณ 2563

สารบัญ

1.โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท

2.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

3.โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4.โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลัก 4L MODEL

5.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.โครงการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.โครงการนักคิดรุ่นเยาว์

8.โครงการนางสาววัยใสใส่ใจเรียนรู้

9.โครงการนางสาวสร้างสรรค์สู่จิตสังคม

10.โครงการบวรพัฒนาองค์ความรู้

11.โครงการบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมความรู้ตามแนวทางพระราชดำริ

12.โครงการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

13.โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

14.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

15.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพยุคใหม่

16.โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ

17.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

18.โครงการพัฒนางานสารบรรณ

19.โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

20.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

21.โครงการพัฒนาส่งเสริมทางด้านวิชาการ

22.โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

23.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

24.โครงการลดเวลารู้ เพิ่มเวลาเรียน

25.โครงการวันสำคัญของชาติไทย

26.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อการอ่านคล่องเขียนคล่อง

27.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

28.โครงการสังคมน่าอยู่ เรียนรู้ต่างภาษา