1. รายงานสรุปผลการบริหารงานและทรัพยากรบุลคลประจำปี 2562

2. รายละเอียดรายงานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                   ปีงบประมาณ 2562

3. สรุปโครงการครูมืออาชีพ ปี2562