1. แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง

2. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย61

3. หลักเกณฑ์การสอบกรณีพิเศษ61

4. แบบประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม

5. แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

7. โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร

8. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

9. หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนามีวิทยะฐานะ