1.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.โครงการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.โครงการนักคิดรุ่นเยาว์

5.โครงการนางสาววัยใสใส่ใจเรียนรู้

6.โครงการนางสาวสร้างสรรค์สู่จิตสังคม

7.โครงการบรูณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

8.โครงการบวรพัฒนาองค์ความรู้

9.โครงการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

10.โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

11.โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

12.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

13.โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ

14.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)

15.โครงการพัฒนางานวิชาการ

16.โครงการพัฒนางานสารบรรณ

17.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

18.โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

19.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

20.โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

21.โครงการวันสำคัญของชาติไทย

22.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลัก 4L Model

23.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

24.โครงการสังคมน่าอยู่เรียนรู้ต่างภาษา