วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี ๒๕๖๒โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ครูและบุคลากร  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

  1. ใช้กระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  2. เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน
  3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันเทคโนโลยี
  4. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  5. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวการริเริ่มและการกำกับดูแลตนเองได้ทักษะด้านสังคมและทักษะด้านวัฒนธรรม การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1.เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร

2. โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและก้าวทันเทคโนโลยี

4. เป็นโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

5. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่๒๑ 

6. ผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

นโยบายการศึกษา

 1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบสารสนเทศ

2.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 

5. พัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่านมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และกล้าแสดงออก

6.พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทย เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและมรดกท้องถิ่น

7.  ส่งเสริมให้นักเยนมีสุขภาพดี  มีทักษะในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข