foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวสารการศึกษา

.

  • 14.jpg
  • 222.jpg
  • 555.jpg
  • 23905677_1961289663886335_1574691149080717386_n.jpg
  • 24058768_1961289830552985_6555445155145959650_n.jpg
  • 24068283_1961289387219696_1685967588920207911_n.jpg
  • appfle.jpg

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนนี้ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็นโรงเรียนชนิดนายอำเภอตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินประถมศึกษาใช้ศาลาการเปรียญวัดนางสาวเป็นสถานที่เรียนสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ถึงประถมศึกษาปีที่๔ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าไม้๑(ท่าไม้พิทยาคาร)ต่อมาพ.ศ. ๒๔๙๖โดยการนำของอาจารย์ฉลองฤทธิ์สมบูรณ์อาจารย์ใหญ่กับประชาชนชาวท่าไม้ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นเป็นอาคารไม้ที่แข็งแรงโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)จนถึงทุกวันนี้ทางโรงเรียนยังคงรักษาอาคารหลังนี้ไว้อย่างดีและได้มีการพัฒนาก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบขึ้น ๑๑ อาคารซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐบาลและเอกชน

              โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ได้จัดการศึกษาอย่างดีตลอดมา ทำให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโรงเรียนจึงขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา ๒๕๔๓ และสร้างอาคารเรียนขนาด๔ชั้น “อาคารตวงสิทธิสมบัติ”โดยได้รับบริจาคจากนายชวลิตตวงสิทธิสมบัติเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๖๐๑,๑๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท)

              ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  พระครูธรรมรัต  เจ้าอาวาสวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )ได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียน"อาคารธรรมรัต" ขนาด๔ชั้น เป็นจำนวนเงิน๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาท )

            ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง ) ได้รับการคัดเลือก และผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน และได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในปีการศึกษา ๒๕๔๙

              จากความสำเร็จของโรงเรียนทำให้ นายบุญเลิศ สัมฤทฺธิวณิชชาได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียน  "อาคารสัมฤทธิวณิชชา" ขนาด๔ชั้น เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านบาท) เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)จึงขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการเปิดชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง )ได้ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในปีการศึกษา ๒๕๕๔

              ปัจจุบันโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)เป็นโรงเรียนเดียวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนทั้งหมด 1,488 คน ครูประจำการ 61 คน พนักงานราชการ  6 คน  ครูอัตราจ้าง (งบฯ อบจ.)  ๖ คน  ครูอัตราจ้าง 14 คน ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน พนักงานธุรการ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน มีนางสาวพรรณี   ใจเพิ่ม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ปี ๒๕๕7  จนถึงปัจจุบัน